Vypočítejte si spotřebu
Uložení dlaždic na střih (+)
0
SPON/LEVEL+
Uložení dlaždic na vazbu (T)
0
SPON/LEVEL+
Uložení dlaždic na střih (+)
0
Klínů
Uložení dlaždic na vazbu (T)
0
Klínů
více info

Reklamační řád

Reklamační řád při uplatnění reklamace u prodávajícího, jímž je společnost MIPEMI s.r.o.

Reklamační protokol stahujte zde. (stáhni po kliknutí)

Prodávající zodpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U použitých věcí nezodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu nezodpovídá za vadu, kvůli níž byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, zodpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

Záruční doba na nové zboží je 36 měsíců, tato lhůta plyne od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Záruční doba na služby (oprava nebo úprava věcí) je 3 měsíce. Záruční doba na zhotovení věcí na zakázku je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, obalu nebo v návodu k ní připojenému vyznačená doba použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. Reklamaci na věci, které se rychle kazí, musí kupující uplatnit nejpozději v den následující po koupi.

Pokud má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří dnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl na vykonání služby potřebnou součinnost.

Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Pro uplatnění reklamace stačí doklad o koupi.

Pokud má zboží vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.
Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo – pokud se vada týká pouze části věci – výměnu poškozené části, pokud tím prodávajícímu nevzniknout nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění závady vyměnit věc za novou, bez závady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti. Jedná-li se o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná pravidla náleží kupujícímu, jedná-li se o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet závad zboží řádně využívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Reklamace:
Po – Pi (8:30 – 17:30)

 +420 735 002 591 

po dohodě zašlete zboží na adresu skladu:

Shipmall Slovensko s.r.o.
Prologis park Bratislava, 
Hala DC2, 
Dialničná cesta 4088/24
903 01 Senec

(neslouží jako kamenná prodejna či výdejny místo)

Zboží posílat poštovním kurýrem nebo jiným kurýrem na adresu (ne na adresu pošty, jinak balík nepřebíráme).

 

Práva ze zodpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese MIPEMI s.r.o. , Pekárska 14, 91701 Trnava na adrese MIPEMI s.r.o. , Trstínska cesta 25, 91701 Trnava.. Pokud je však v záručním listě uvedený záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě bližšímu pro kupujícího, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu vykonat ve lhůtě nejdéle do 30 dnů.

Zboží posílat poštovním kurýrem nebo jiným kurýrem na adresu (ne na adresu pošty, jinak balík nepřebíráme).

Dojde-li k výměně, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží. To samé platí, dojde-li k výměně části nebo součástky, na níž byla poskytnuta záruka.
Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního konání odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením ceny za zakoupený výrobek, vyplacením průměrné slevy z ceny výrobku, písemná výzva na převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejdéle do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později: vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit, nebo má právo na výměnu zboží za nové.

Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posudku: bez ohledu na výsledek odborného posudku nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posudku zdůvodňujícího zamítnutí reklamace nejdéle do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady takového posouzení, jako i všechny s tím související účelně vynaložené náklady, hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu: během vykonávání odborného posudku záruční doba neplyne. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znovu uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, jako i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci není možné zamítnout.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Je-li reklamace uplatněná e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned: pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejdéle však spolu s dokladem o vyřízení reklamace (potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem).