Vypočítejte si spotřebu
Uložení dlaždic na střih (+)
0
SPON/LEVEL+
Uložení dlaždic na vazbu (T)
0
SPON/LEVEL+
Uložení dlaždic na střih (+)
0
Klínů
Uložení dlaždic na vazbu (T)
0
Klínů
více info

Ochrana osobních údajů

Newsletter – ochrana osobných údajov

Prihlásením do newslettra návštevník webstránky súhlasí so spracovaním osobných údajov na
marketingové účely.

Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je MIPEMI s. r. o., Pekárska 14, Trnava 917 01,
IČO 47576537. Tel. 0915 950 052, e-mail: info@levelys.cz.

Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.

Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom
systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže návštevník
kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o
odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe.

Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú
zverejnené.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá
zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, napríklad e-mailom.

Návštevník má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa
spracúvajú v informačnom systéme odosielateľa. Návštevník má právo získať prístup k takýmto údajom
a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje
poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutie
osobných údajov, o ktoré návštevník požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške
5€.

Návštevník môže od odosielateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré
sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia
spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Návštevník má právo, aby odosielateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník
namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť správnosť
osobných údajov.

Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť tieto
osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvní požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy. Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy. Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího. Osobní údaje kupujícího jsou poštu prodávajícího uchovávány po dobu 10 let. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně). Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – poštovním společnostem (kurýrem, fullfilment). Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují. Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.) I bez předchozího souhlasu kupujícího. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoliv vyjádřit například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího s žádostí o odhlášení z newsletteru nebo kliknutím na link uvedený v e-mailové zprávě. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám, také nebudou zveřejněny. Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí s cílem doručení marketingových informací – takovou krajinou jsou Spojené státy americké, která zaručuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícímu je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující požádá, bude účtována jako administrativní poplatek ve výši 5 €.

Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracovávání osobních údajů. Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů SR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Pokud bude kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné. Kupující má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněného zájmu prodávajícího.

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj registrace v e-shopu za účelem budoucího nákupu nebo třeba vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího). S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.).

Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některé nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.