Vypočítejte si spotřebu
Uložení dlaždic na střih (+)
0
SPON/LEVEL+
Uložení dlaždic na vazbu (T)
0
SPON/LEVEL+
Uložení dlaždic na střih (+)
0
Klínů
Uložení dlaždic na vazbu (T)
0
Klínů
více info

Obchodní podmínky

Základní informace

Nákup na této stránce www.levelys.cz možný pouze pro fyzické osoby nepodnikatele. Není možný nákup na IČO.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.levelys.cz mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona na ochranu spotřebitele č. 102/2014 Sb. Prodávajícím je MIPEMI s.r.o., Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO 47576537, DIČ 2023989429. Tel.: +420735002591 , e-mail: info@levelys.cz, zapsaná v Obchodním registru Okresného soudu Trnava, oddíl Sro, vložka č. 33520/T. Kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektem se řadí podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle Občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Ceny zboží

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je neplátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny v záložce Způsob a cena dopravy a v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.

Platba za zboží

Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsoby, které jsou uvedené v záložce Způsob platby. Součástí objednávky v e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za objednané zboží.

Dodání zboží

Pokud u produktu není uvedená dodací lhůta, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejdéle do 30 dní od objednávky.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující anebo osoba jím určená (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodává zboží sestávající z vícerých dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu, c) zboží dodává opakovaně během stanoveného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Reklamační řád

Reklamační formulář najdete zde

Prodávající zodpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U použitých věcí nezodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu nezodpovídá za vadu, kvůli níž byla sjednána nižší cena. Pokud se nejedná o zboží, které se rychle kazí, nebo o použité zboží, zodpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

Záruční doba a nové zboží je 36 měsíců a plyne od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Záruční doba na služby (oprava nebo úprava zboží) je 3 měsíce. Záruční doba na zhotovení věci na zakázku je 24 měsíců. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo v návodu k ní připojeném vyznačená lhůta na použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. Reklamaci na věci, které se rychle kazí, musí kupující uplatnit nejpozději v den následující po koupi. Pokud má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl na vykonání služby potřebnou součinnost. Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Na uplatnění reklamace stačí doklad o koupi.

Pokud má zboží vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, anebo pokud se vada týká jen části věci, výměnu poškozené části, čímž prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za novou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jedná-li se o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez závady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Ta samá práva přináleží kupujícímu, jedná-li se sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se závady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jedná-li se o neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Práva ze zodpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla. Pokud je však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu vykonat ve lhůtě nejdéle do 30 dní.

Pokud dojde k výměně, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nové věci. To samé platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnutá záruka. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z výrobku, písemná výzva na převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejdéle do 3 pracovní dní od dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po ukončení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později: vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit, nebo má právo na výměnu výrobku za nový. Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení: bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejdéle do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, stejně jako všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu: během vykonávání odborného posudku záruční doba neplyne. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne opětovného uplatnění reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, jako i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci není možné zamítnout. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněná e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned: pokud to není možné, doručí jej bez zbytečného odkladu, nejdéle však spolu s dokladem o vyřízení reklamace (potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem).

 

Vrácení zboží – dostoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel (velkoobchod nemá právo na odstoupení od smlouvy). Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžik, kdy kupující nebo osoba jím určená (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodává zboží sestávající z vícerých dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu, c) zboží dodává opakovaně během stanoveného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem níž je: prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy, prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo tovaru určenému osobitě pro jednoho spotřebitele, prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, prodej zboží, které může být vzhledem na svou povahu po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné podobě nebo prostřednictvím jiného trvalého nosiče (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný zde.

Zboží posílat poštovním kurýrem nebo jiným kurýrem na adresu (ne na adresu pošty, jinak balík nepřebíráme).

Právo na odstoupení od smlouvy je možné uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední, tedy 14. den lhůty. Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejdéle do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovní a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, který kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím domluvit i na jiném způsobu vrácení platby. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby předtím, než je mu zboží doručeno, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu (prodávající může případně navrhnout, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby). Kupující je povinen nejdéle do 14 dní ode dne od odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo ho odevzdat prodávajícímu, případně osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdané na přepravu nejdéle v poslední den lhůty.

Při odstoupení od smlouvy hradí kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty. Kupující zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Kupující má po doručení zboží možnost vyzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. K účelům zjištění povahy, charakteristiky a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v „kamenném“ obchodě. Od kupujícího je vyžadováno, aby během lhůty na odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí.

 

Alternativní řešení sporů

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e- mailem na info@levelys.cz, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona 391/2015 Sb spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https: // ec. europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Informace pro nakupujícího, který není spotřebitelem Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 24 měsíců. Kupující, který není spotřebitelem, nemá možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Zboží může vrátit jedině po vzájemné dohodě s prodávajícím. Lhůta 14 dní pro vyřízení reklamace neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem. Kupující, který není spotřebitelem, se může registrovat u prodávajícího pro získání velkoobchodních cen na https://levelys.cz/velkoobchod/ pro nákup zboží určeného pro další prodej.

 

Ochrana osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvní požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy. Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy. Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího. Osobní údaje kupujícího jsou poštu prodávajícího uchovávány po dobu 10 let. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně). Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – poštovním společnostem (kurýrem, fullfilment). Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují. Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.) I bez předchozího souhlasu kupujícího. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoliv vyjádřit například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího s žádostí o odhlášení z newsletteru nebo kliknutím na link uvedený v e-mailové zprávě. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám, také nebudou zveřejněny. Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí s cílem doručení marketingových informací – takovou krajinou jsou Spojené státy americké, která zaručuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícímu je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující požádá, bude účtována jako administrativní poplatek ve výši 5 €.

Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracovávání osobních údajů. Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů SR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Pokud bude kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné. Kupující má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněného zájmu prodávajícího.

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj registrace v e-shopu za účelem budoucího nákupu nebo třeba vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího). S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.).

Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některé nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující (v případě, je-li fyzická osoba) oznámí prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu pro doručení včetně PSČ, číslo telefonu a e-mail.

Kupující (v případě, že je právnická osoba nebo podnikatel) oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo IČ DPH, číslo telefonu a e-mail.

Prodávající při zpracování odosbních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a zpracuje pouze údaje nevyhnutelené pro uzavření spotřebitelské smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití na plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na weboveé stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení. Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy posktytnuty třetím stranám – doručovacím společnostem.

Prodávající může zpracovat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odeslání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích a pod.), a to pouze se souhlasem kupujícího. Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně zaškrtnutím příslušného políčka při registraci v e-shopu, anebo při odeslání objednávky. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailová adresa kupujícího. Svůj souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely může kupující kdykoliv odvolat, například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího se žádostí o odhlášení z odběru newsletteru. Osobní údaje využívané pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám.

Marketingový informační systém prodávajícího je registrován v Evidenci informačních systémů osobních údajů na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího žádat: potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje kupujícího zpracovány, informace o zpracování osobních údajů, seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování: likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil: pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požádat o jejich vrácení – likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

 

Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího namítat vůči:

zpracovávání osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci, využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu. Kupující při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.